Relasjonskompetanse udir

Lærerens og ledelsens relasjonskompetanse er avgjørende for både elevenes læring, god vurderingspraksis og utvikling av læringsmiljøet. Delleveranse – nettressurser knyttet til hvordan skolen kan utvikle gode relasjoner elevene, samt et godt hjem- . Røkenes og Hanssen (2012) definerer relasjonskompetanse slik: en bevissthet. Relasjonskompetanse handler om å kjenne seg selv, forstå. Når det skal legges til rette for å fremme gode relasjoner i skolen, må søkelys rettes mot hver enkelt ansatts. Spurkeland ser på hvordan relasjonskompetanse skiller seg fra sosial. Transcript of KLASSELEDELSE OG RELASJONSKOMPETANSE. KLASSELEDELSE OG RELASJONSKOMPETANSE La stå. Relasjonskompetanse er et relativt nytt fagområde og lite beskrevet i faglitteraturen omkring menneskeorientert arbeid.

Faktorer som virker inn på relasjon og relasjonskompetanse. God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen (Udir.no). Lærerens relasjonskompetanse og klasseledelse av. Udir sin satsing Ungdomstrinn i utvikling. UDIR Ungdomstrinnsatsingen for skoleeier og skoleledere. UDir-2-20Informasjon om end- ringer i forskrift til . I rammeverket viser Udir også til at klasseleiing handlar om ein integrert .

Udir utformer og gjennomfører strategi for implementering av ny. Relasjonskompetanse Voksnes relasjonskompetanse og barn med sosiale og emosjonelle . Relasjonskompetanse (se enkeltindividet). Hovedmål – RELASJONSKOMPETANSE: Alle som er involvert i barn og unges .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation